Przejdź do treści

Zapytanie ofertowe nr DKiA.26.3.45.2023.MBS

  Świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla rodzin z dziećmi, realizowanych na podstawie art. 10 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.).

  Usługami objęte będą rodziny, mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, korzystające ze specjalistycznego wsparcia udzielanego przez Zamawiającego z powodu trudności opiekuńczo-wychowawczych, których przyczyną jest najczęściej współwystępowanie wielu czynników, takich jak: samotne macierzyństwo, wielodzietność, uzależnienie, niepełnosprawność fizyczna i/lub intelektualna, przy jednoczesnym braku wzorców i wsparcia w rodzinie.

  Termin realizacji zamówienia: 11,5 miesiąca (słownie: jedenaście i pół miesiąca), w okresie 02.01.2024 – 15.12.2024 r.

  Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed 02.01.2024 r. rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między stronami.

  Usługa – kody CPV: 85 32 00 00 – 8  Usługi społeczne.

  Postępowanie, ze względu na jego wartość szacunkową, prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 z późn. zm.) z uwagi na próg określony w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

  Ofertę należy złożyć osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną najlepiej w formacie pdf (ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym z dowodu osobistego przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza przysłanie oferty w postaci skanu oryginału dokumentu) do dnia – 12.12.2023 r. godz. 12:00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawalub e-mail: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

  Postępowanie Nr: DKiA.26.3.45.2023.MBS

  Załączniki w wersji pdf:

  Zapytanie ofertowe z dnia 06.12.2023 r.

  Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  – Wzór umowy;

  Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego  – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Załączniki w wersji edytowalnej:

  Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy;

  Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wykaz usług;

  Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego – Wykaz osób;

  Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego – Informacje do oceny w kryterium:

  Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – Arkusz weryfikacji podmiotu przetwarzającego.

  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

  W postępowaniu złożono jedną ofertę, którą Zamawiający uznał za najkorzystniejszą. Oferta Wykonawcy  „Vital Plus” Ewa Lechowska, ul. T. Borowskiego 2 Warszawa (03-475) – otrzymała największą liczbę (100) punktów w kryteriach, zgodnie z postanowieniem pkt 8 Rozdziału VII Zapytania ofertowego. Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Cena brutto oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi 124 200,00 zł.

  Informacja o udzieleniu zamówienia:

  Zamawiający w dniu 2 stycznia 2024 r. zawarł Umowę z Firmą „Vital Plus” Ewa Lechowska, ul. T. Borowskiego 2 Warszawa (03-475), na kwotę 124 200,00 zł neto = brutto.

  Postępowanie zakończone.