Przejdź do treści

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób po 60 roku życia

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przeznaczone są dla osób po 60 roku życia, które na skutek zaburzeń psychicznych wieku podeszłego (depresji, otępienia, psychozy starczej, defektu psychicznego, choroby Alzheimera) wymagają pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Zakres usług obejmuje:

1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania

2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji

3. prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,
– dbałość o higienę i wygląd,
– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
– korzystanie z usług różnych instytucji.

4. interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
– współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.

5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
– w wypełnieniu dokumentów urzędowych.

6. wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
– w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,
– w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
– w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
– w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku.

7. pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach; zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe.

Usługi świadczone są  codziennie od poniedziałku do niedzieli w godz. 7:00-20:00, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Warunki ponoszenia odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze reguluje uchwała nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę w zakresie zadań własnych gmin z późn. zm.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być udzielane odpłatnie, nieodpłatnie lub częściowo odpłatne.

Wysokość ponoszonych kosztów ustalana jest w oparciu o niżej przedstawioną tabelę  i zależna od:

  • dochodu  osoby lub rodziny korzystającej z usług
  • wysokości stawki godzinowej za usługi/zobacz aktualnie obowiązujący cennik usług/ilości godzin świadczonych usług

Zobacz aktualny cennik usług OPS.

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze

Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach Wysokość opłaty ustalona w relacji do ceny usług, w procentach:
 Powyżej Do osoby samotnie
gospodarującej
osoby w rodzinie
150
150 200 10 10
200 250 15 15
250 300 30 30
300 350 45 45
350 400 60 60
400 450 75 75
450 100 100

Źródło informacji: § 3 pkt 4 uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16.09.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m. st. Warszawę w zakresie zadań własnych gmin z późn. zm.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są bezpłatne dla osób, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (776 zł) i osoby w rodzinie (600 zł).

Szczególna sytuacja osoby/rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy usługowej, może być powodem częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za usługi. Powodem zwolnienie w uzasadnionych sytuacjach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy będą np. udokumentowane wydatki na zakup leków, opatrunków, artykułów sanitarnych, opłaty za leczenie, zakup lub wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, inne uzasadnione sytuacje życiowe i losowe. Zwolnienie przyznaje się na czas określony.