Przejdź do treści

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej bada i ocenia sytuację bytową, rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, kompletuje wymaganą dokumentację, a następnie przekazuje ją do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję administracyjną w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej lub odmowy skierowania oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Czym są domy pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku, osób przewlekle, somatycznie chorych,
 2. osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 3. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie.

Informacje dotyczące adresów, numerów telefonów domów pomocy społecznej w Warszawie, dostępne są na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-w-podeszlym-wieku-i-przewlekle-chore/wykaz-domow-pomocy-spolecznej

Kogo kieruje się do domu pomocy społecznej?

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

UWAGA! Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych (ZOL) zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale. Druk zaświadczenia lekarskiego potrzebnego do skierowania do ZOL-u posiada również Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać skierowanie do domu pomocy społecznej?

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia w domu pomocy społecznej, odbywa się na ogólnych zasadach udzielania pomocy społecznej. Następnie całość zgromadzonej dokumentacji wraz ze stanowiskiem OPS przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Lipińska 2 celem wydania stosownej decyzji http://www.wcpr.pl/.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (uwaga: druki dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej),
 • rodzinny wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS – umowa partycypowania w tej opłacie,
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • zgodę na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad:

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego – zgodnie z zawartą z Dyrektorem Ośrodka umową – jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. z dniem 01.01.22 r. – 2328 zł. W przypadku kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. przekracza kwotę 1800 zł na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby w/w. W przypadku mieszkańców Woli opłatę wnosi zastępczo m.st. Warszawa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni z Działu Usług Opiekuńczych, którzy będą współpracować z Państwem w kompletowaniu dokumentacji wymaganej przy kierowaniu do domu pomocy społecznej.

Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Działu Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola.