Przejdź do treści

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej bada i ocenia sytuację bytową, rodzinną, dochodową, majątkową i zdrowotną osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, kompletuje wymaganą dokumentację, a następnie przekazuje ją do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wydaje decyzję administracyjną w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej lub odmowy skierowania oraz ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Czym są domy pomocy społecznej?

Dom pomocy społecznej – instytucja świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku, osób przewlekle, somatycznie chorych,
 2. osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 3. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie.

Informacje dotyczące adresów, numerów telefonów domów pomocy społecznej w Warszawie, dostępne są na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie wykaz domów pomocy społecznej-spolecznej (link)

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz.901 z późn. zm) działalność gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.

Informujemy, że podmioty działające bez zezwolenia, niefigurujące na poniżej liście, mogą ze względu na obniżony koszt oferować usługi na minimalnym poziomie, nie zapewniając odpowiedniej kadry i warunków oraz bezpieczeństwa przebywających w nim osobom.

Poniżej link z listą placówek wpisanych do rejestru prowadzonego przez wojewodę:

Rejestr placówek (link)

Kogo kieruje się do domu pomocy społecznej?

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

UWAGA! Kierowaniem do Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych (ZOL) zajmują się placówki podstawowej opieki zdrowotnej lub szpitale. Druk zaświadczenia lekarskiego potrzebnego do skierowania do ZOL-u posiada również Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać skierowanie do domu pomocy społecznej?

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia w domu pomocy społecznej, odbywa się na ogólnych zasadach udzielania pomocy społecznej. Następnie całość zgromadzonej dokumentacji wraz ze stanowiskiem OPS przekazywana jest do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą przy ul. Lipińska 2 celem wydania stosownej decyzji http://www.wcpr.pl/.

Jakie dokumenty są wymagane?

 • pisemny wniosek osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (uwaga: druki dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej),
 • rodzinny wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o miejsce w DPS, przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,
 • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo – emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
 • rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za DPS – umowa partycypowania w tej opłacie,
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
 • zgodę na potrącanie opłaty z zasiłku stałego lub ze świadczenia emerytalnego lub rentowego przez właściwy organ emerytalno-rentowy.

W przypadku umieszczania w domu pomocy społecznej osób ubezwłasnowolnionych:

 • postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
 • postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny według następujących zasad:

 • mieszkaniec domu nie więcej niż 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
 • małżonek, zstępni (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego – zgodnie z zawartą z Dyrektorem Ośrodka umową – jeżeli posiadany dochód osoby samotnie gospodarującej jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. z dniem 01.01.22 r. – 2328 zł. W przypadku kiedy obowiązek ten dotyczy osoby w rodzinie, opłatę wnosi taka osoba, której posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. przekracza kwotę 1800 zł na osobę w rodzinie,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby w/w. W przypadku mieszkańców Woli opłatę wnosi zastępczo m.st. Warszawa.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni z Działu Usług Opiekuńczych, którzy będą współpracować z Państwem w kompletowaniu dokumentacji wymaganej przy kierowaniu do domu pomocy społecznej.

Przed złożeniem wniosku w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, prosimy o wstępną rozmowę z pracownikami socjalnymi Działu Usług Opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola.