Przejdź do treści

Dział Usług Opiekuńczych

Kierownik: Jolanta Senator
adres: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
tel.: 22 571 50 57

Przyjęcia interesantów: środa (po uprzednim umówieniu się)

W ramach działu funkcjonuje:

 • Zespół ds. koordynacji usług
 • Zespół ds. świadczeń pomocy społecznej

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych należy w szczególności prowadzenie spraw, w stosunku do osób ubiegających się o świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz korzystających ze świadczenia pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania:

 1. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej, w szczególności w zakresie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
 2. świadczenie pracy socjalnej, poradnictwa socjalnego,
 3. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie,
 4. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym, do systemu informatycznego POMOST,
 5. realizacja programów z zakresu pomocy i integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 6. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka,
 8. bieżąca kontrola prawidłowości świadczonych przez podmioty zewnętrzne usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
 9. realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Do zadań Zespołu ds. koordynacji usług należy w szczególności:

 1. współpraca z Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa”, w tym określanie zapotrzebowania na rodzaje, zakres i liczbę godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 2. współpraca z podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zlecenie Ośrodka oraz nadzór nad ich realizacją, weryfikacja poprawności rozliczenia wykonania usług przygotowanego przez Wykonawcę usług,
 3. przygotowywanie projektów lokalnych z zakresu polityki społecznej.

Do zadań Zespołu ds. świadczeń pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie przyznawania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 2. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń i Analiz w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych,
 3. kompletowanie dokumentów w sprawach o skierowanie mieszkańców dzielnicy Wola (z wyłączeniem osób bezdomnych) do domów pomocy społecznej.