Przejdź do treści

Dział Wsparcia i Pomocy Rodzinie

Kierownik: Emilia Frąckiewicz
adres: al. “Solidarności” 102, 01-016 Warszawa
tel: 22 427 63 80 kom: 506 864 699
e-mail: efrackiewicz@ops-wola.waw.pl

W ramach działu funkcjonuje:

 • Zespół ds. usług na rzecz rodziny

Koordynator Zespołu – Emilia Bortkiewicz tel: 511 853 225

 • Zespół ds. asysty rodzinnej

Koordynator Zespołu – Izabela Kosińska tel: 506 864 679

 • Zespół pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Koordynator Zespołu – Katarzyna Chilimończyk tel: 511 853 247

Do zadań Działu Wsparcia i Pomocy Rodzinie należy w szczególności:

 1. inicjowanie, opracowywanie i realizacja programów wsparcia i pomocy dla mieszkańców Dzielnicy Wola, w tym w szczególności dla rodzin: przeżywających kryzys, w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, doświadczających i zagrożonych przemocą,
 2. prowadzenie zajęć grupowych (grup wsparcia, samopomocowych, edukacyjnych, rozwojowych, warsztatów, treningów, zajęć integracyjnych, klubowych) dla klientów Ośrodka,
 3. koordynacja prac nad lokalnymi projektami społecznymi w zakresie wspierania rodziny oraz pozyskiwanie środków na ich realizację z funduszy zewnętrznych, w tym z EFS,
 4. wspieranie i animacja współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, a także z osobami prywatnymi i podmiotami gospodarczymi, działającymi w sferze polityki społecznej, a w szczególności w zakresie wspierania rodziny i przeciwdziałaniu przemocy,
 5. udział w opracowywaniu i realizacji trzyletniego programu wsparcia rodziny m.st. Warszawy.

Do zadań Zespołu ds. usług na rzecz rodziny należy w szczególności:

 1. diagnoza funkcjonowania rodziny ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 2. poradnictwo specjalistyczne,
 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 4. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Do zadań Zespołu ds. asysty rodzinnej należy zapewnienie rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze wsparcia asystenta rodziny, w tym:

 1. pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
 2. pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 3. wsparcie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych członków rodziny,
 4. tworzenie warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązanie podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawczych,
 5. tworzenie warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej członków rodziny,
 6. motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny,
 7. motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej).

Do zadań Zespołu pracy socjalnej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie należy w szczególności:

 1. prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 2. wszczęcie i realizacja zadań w ramach procedury „Niebieskie Karty”,
 3. rozeznawanie i diagnoza sytuacji osób i/lub rodziny pod kątem zjawiska przemocy domowej,
 4. obsługa administracyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego,
 5. świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin doświadczających przemocy,
 6. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy.