Przejdź do treści

Dział Pracy Socjalnej i Programów Społecznych

Kierownik: Kamila Zieleniak – Makowska
adres: ul. Karolkowa 58A, 01-193 Warszawa
tel.: 22 632 01 25 wew. 206

Do zadań Działu Pracy Socjalnej i Programów Społecznych należy w szczególności prowadzenie specjalistycznego wsparcia w formie pogłębionej pracy socjalnej i projektów z zakresu polityki społecznej.

Do podstawowych zadań Zespołu pracy socjalnej należy w szczególności:

 1. prowadzenie pogłębionej pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną,
 2. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną,
 3. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 4. realizację zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 5. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych do systemu informatycznego POMOST.

Do podstawowych zadań Zespołu wsparcia interwencyjno – diagnostycznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie wsparcia interwencyjnego i diagnostycznego dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
 2. koordynacja interwencji (tworzenie planów oraz ich realizacja) w sytuacjach zdarzeń masowych,
 3. wspieranie pracowników socjalnych w tworzeniu diagnozy potrzeb klientów oraz planu pracy,
 4. udzielanie konsultacji psychologicznych,
 5. tworzenie i aktualizacja procedur działania w sytuacji kryzysowej oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Ośrodka w tym zakresie.
 6. wsparcie – zdrowie psychiczne

Do podstawowych zadań Zespołu realizacji projektu należy w szczególności:

 1. bieżąca analiza zasad i wytycznych wdrażania i finansowania projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 2. opracowywanie, w oparciu o dokonane przez merytoryczne komórki organizacyjne analizy potrzeb i problemów społecznych mieszkańców Dzielnicy, wniosków o realizację programów, w tym projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 3. dokonywanie bieżącej diagnozy funkcjonowania społecznego oraz sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej, zawodowej, dochodowej wskazanych osób, będących uczestnikami programów oraz organizowania im niezbędnego wsparcia w zakresie świadczeń pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny,
 4. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 5. dokonywanie rekrutacji uczestników programu w oparciu o zgłoszenia pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych,
 6. realizacja programów i projektów społecznych w tym współfinansowanych ze środków europejskich,
 7. przygotowanie i prowadzenie zamówień publicznych związanych z realizacją programów,
 8. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji merytorycznej i finansowej programów,
 9. prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań dla potrzeb Ośrodka i Instytucji Wdrażającej/Pośredniczącej,
 10. utrzymywanie roboczych kontaktów z komórkami organizacyjnymi Ośrodka oraz komórkami organizacyjnymi i instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie projektów współfinansowanych ze środków europejskich,
 11. promocja projektów zgodnie z wytycznymi programowymi, w tym prowadzenie strony internetowej projektów.

Do podstawowych zadań Klubu Samopomocy “Wolę tu być” należy w szczególności:

 1. organizacja działań o charakterze samopomocowym, wspierającym i socjalnym,
 2. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego uczestników Klubu,
 3. kształtowanie aktywności społeczności lokalnej w szczególności w zakresie organizowania wsparcia i pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych i długotrwale chorych,
 4. współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i samopomocowymi,
 5. prowadzenie poradnictwa psychologicznego i socjalnego.