Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.5.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb z wolnej ręki

  Świadczenie usług cateringowych na rzecz osób uprawnionych, wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

  Postępowanie zakończone

  Tryb udzielenia zamówienia:

  Niniejsze postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp, prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710 ze zm), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Postępowanie nie zostało podzielone na części, skorzystano z możliwości udzielenia zamówienia podobnego, przewidzianego w Rozdziale 9 Ogłoszenia o zamówieniu postępowania nr SZP-MBS-351-12/20 20, realizowanego umową nr OP/WO/102/2020 z dnia 17.12.2020.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia mieści się w progach, o jakich mowa w art. 359 pkt. 2 ustawy Pzp (wartość zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza niż równoważność kwoty 130 000 złotych) .

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe polegające na przygotowaniu i dostarczeniu gorących obiadów w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób uprawnionych, wskazanych przez Zamawiającego, w granicach administracyjnych Dzielnicy Wola oraz do siedzib ośrodków wsparcia: przy ul. Żytniej 75/77 dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Typu AC oraz przy ul. Zawiszy 5 dla uczestników Ośrodka Wsparcia Seniorów.

  Miejscem dostarczania obiadów będą mieszkania osób wskazanych przez Zamawiającego oraz 2 ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Żytniej 75/77 w Warszawie – zwanym dalej ŚDS; Ośrodek Wsparcia dla Seniorów przy ul. Zawiszy 5 w Warszawie– zwanym dalej OWS.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od dnia 01.12.2022 r. do 30.04.2023 r. Termin wykonania zamówienia ostatecznie zostanie ustalony podczas negocjacji.

  Numer postępowania: DKiA.26.2.5.2022.MBS

  Kody CPV: 55 32 20 00 – 3 Usługi gotowania posiłków; 55 52 12 00 – 0 Usługi dowożenia posiłków; 55 52 10 00 – 8 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych.

  • Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ze Spółdzielnią Socjalną KTO RANO WSTAJE z siedzibą w  Warszawie (02-495), ul. K. Sosnkowskiego 29.

  Załączniki do postępowania:

  Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy z dnia 16.11.2022 r. nr 2022/BZP 00442735/01 (pdf. 60 KB)

  Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00454259/01 (pdf. 76 KB)