Przejdź do treści

Postępowanie Nr DKiA.26.2.4.2022.MBS zamówienie społeczne, tryb podstawowy

  Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

  Tryb udzielenia zamówienia:

  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022, poz. 1710), zwana dalej „ustawą Pzp”.

  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

  Przedmiot zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

  Świadczenie usług ochrony fizycznej, będzie polegało na pełnieniu dyżurów we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 18.00, do tego przewidziano jedną godzinę dodatkowo dziennie na przywiezienie i odwiezienie klucza z obiektu przy ul. Bema 91. Ogólna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy nie będzie większa niż 6 072 godzin.

  Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Rozdziale IV SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ oraz Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr  10  do SWZ.

  Termin realizacji zamówienia:

  Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia 01.12.2022 r. do 30.11.2024 r. z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1.1. Rozdziału VI SWZ

  Numer postępowania: DKiA.26.2.4.2022.MBS

  Adres strony prowadzonego postępowania:

  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/172600c8-c6ce-4e4b-aa28-29df2f29e066

  Kod CPV: 79710000 – 4 Usługi ochroniarskie.

  • termin składania ofert: 12 października 2022 r. do godz. 12:00
  • termin otwarcia ofert: 12 października 2022 r. o godz. 14:00

  Załączniki do postępowania:

  20221004 ogłoszenie o zamówieniu nr 2022_BZP 00377125_01 (pdf. 164 KB)

  20221004SWZ Ochrona Karolkowa (pdf. 572 KB)

  20221004 Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy (doc. 68 KB)

  20221004 Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie art. 125 ust. 1 (doc. 48 KB)

  20221004 Załącznik nr 3 do SWZ – Zaobowiązanie podmiotu trzeciego (doc. 40 KB)

  20221004 Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie art. 117 ust. 4 Pzp (doc. 32 KB)

  20221004 Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej (doc. 40 KB)

  20221004 Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz Usług (docx. 28 KB)

  20221004 Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz osób (docx. 28 KB)

  20221004 Załącznik nr 8 do SWZ – Informacje do kryteriów (docx. 24 KB)

  20221004 Załącznik nr 9 do SWZ – OPZ (pdf. 292 KB)

  20221004 Załącznik nr 10 WU (pdf. 448 KB)

  Informacje do postępowania:

  20221012 Informacja o kwocie Zamawiającego na realizację zamówienia (pdf. 288 KB)

  20221012 Informacja z otwarcia ofert (pdf. 300 KB)

  Informacja o odrzuceniu ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.11.2022 r. (pdf. 428 KB)

  Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 29.11.2022 r.

  Postępowanie zakończone